Register as Startup

ALUMINI
E-CELL RGPV


Siddharth Jain

CSE | 2021


Shresth Choudhary

CSE | 2021


Priyanshu Jain

CSE | 2021


Rashi Mittal

CSE | 2021


Vaidehi Vijayvargiya

CSE | 2021


Pranay Ambagade

Civil | 2020


Niharika Shukla

Civil | 2020


Sanchit Sharma

CSE | 2021


Manu Jain

CSE | 2020


Shubhrata Gupta

EC | 2019


Vedanti Tiwari

EC | 2019


Monika Sharma

CSE | 2019


Rishabh Soni

CSE | 2019


Asjad Ali

PCT | 2019


Aysha Ali

EC | 2019


Piyush Panjwani

CSE | 2019


Vaibhav Chaturvedi

Mechanical | 2019


Vibhu Tripathi

Mechanical | 2019


Mradul Adgale

CSE | 2018


Ayush Gupta

CSE | 2018


Suyesh P Sharma

IT | 2018


Gunjan Raichandani

CSE | 2017


Vikas Premchandani

Mechanical | 2017